Рукопис статті має бути підготовлений українською, російською або англійською мовою у вигляді текстового файлу. Обсяг статті не лімітований. Стаття обсягом 3-5 сторінок розглядається як коротке повідомлення.

 

Структура та зміст роботи

Заголовок: УДК; назва; ініціали та прізвища авторів; організація(ї), населений пункт, країна; електронна адреса.

Розділи:

 • текст резюме (мовою оригіналу, без підзаголовку, не менше 900 знаків без пробілів); ключові слова;
 • вступ;
 • матеріали і методи;
 • результати;
 • дискусія (або - результати та їх обговорення);
 • висновки;
 • література;
 • два резюме іншими робочими мовами журналу;
 • references (література англійською);
 • відомості про авторів та контактна інформація (повністю – прізвище, ім'я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, телефон, електронна адреса – в журналі не публікуються).

Вступ повинен містити сучасне обґрунтування дослідження і завершуватись метою роботи.

У методичному розділі наводиться детальний опис об’єкта, структури дослідження, методів виконання роботи, використаних матеріалів та обладнання з відповідними посиланнями.

Результативна частина роботи повинна базуватися на безсумнівних технічних даних і сучасному статистичному аналізі. Розділ має бути збалансованим за кількістю цифрових даних та деталізацією їх опису. Не рекомендовано повторення тих самих кількісних результатів у різних ілюстраціях, а також наведення у таблицях великих масивів цифрових даних, з яких тільки окремі є статистично значимими.  

Обговорення спрямовується на вирізнення новизни роботи, аналітичне співставлення одержаних результатів з відомими сучасними даними стосовно предмета досліджень, підтвердження або спростування гіпотез, зазначення подальших перспектив тощо.

Висновки статті мають бути обґрунтовані результатами і відповідати назві та меті роботи.

У науковій статті рекомендується базувати аргументацію на джерелах, що є носіями сучасної наукової інформації з тематики роботи, та не використовувати для посилань навчальні посібники, нормативні акти тощо, а також застарілі періодичні видання (понад 5-7 років) та монографії (понад 10 років), за виключенням історичних та методичних посилань.

У тексті статті необхідно підтвердити відповідність наукового дослідження вимогам біологічної та медичної етики та відсутність конфлікту інтересів авторів. Вдячність (за грант або допомогу) висловлюється в кінці тексту статті.

 

Резюме мають бути якісним джерелом інформації про статтю (метаданих). Метадані є обов’язковою частиною наукової роботи, що публікуються в журналі, на сайті видання, розміщуються в міжнародних базах даних. До складу метаданих входять: заголовок (назва статті рядковими напівжирними літерами; з нового рядка - прізвища та ініціали авторів; з нового рядка – організація(ї), місто, країна); текст резюме; ключові слова. Резюме повинно являти собою короткий виклад тексту статті, що включає обґрунтування мети роботи, опис методів, результати та висновки. Текст резюме повинен бути лаконічним, позбавленим другорядної інформації, містити не перелік виконаних етапів роботи, а її фактичні результати.

Англомовне резюме має бути розширеним (переважно за рахунок більш детального представлення результатів та їх обговорення,  обсяг тексту не менше 1800 знаків без пробілів) і містити такі підрозділи: Aims, Methods, Results, Conclusions, Key Words (напівжирними літерами). Обов’язковим є надання в резюме ПІБ авторів та назв організацій англійською мовою у відповідності до офіційних документів. Якість англомовного резюме – критерій для визначення відповідності публікації та видання міжнародним вимогам та присвоєння належних індексів. Не дозволяється надавати в якості англомовного резюме продукт автоматичних систем перекладу, це може бути підставою для відхилення статті.

 

Технічне оформлення

Статті мають бути представлені у вигляді файлів з розширенням .doc, .docx, .rtf; ілюстрації – у графічному форматі для Windows з можливістю їх редагування.

 

Заголовок і текст виконуються у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 11 pt, інтервал 1,0) без використання спеціальних стилів і форматування («додати інтервал до/після абзацу» тощо). Резюме, література, ілюстрації та підписи до них оформлюються з використанням шрифту Times New Roman, 10 pt, інтервал 1,0. Формули створюють з використанням загальноприйнятих символів, при потребі з застосуванням спеціальних редакторів.

Параметри сторінки: поля 2 см, абзацний відступ 0,75 см. Вирівнювання – по ширині.

 

Обов’язковим є дотримання правил цитування (посилання на джерела, лапки при прямому цитуванні тощо) для запобігання його кваліфікації як плагіату.

 

Заголовок набирають рядковими літерами, назву статті, ініціали та прізвища авторів вирізняють напівжирним шрифтом. Між рядками заголовка залишають один інтервал 11 pt, всі рядки вирівнюють по лівому краю (без абзацного відступу). Якщо автори представляють різні організації, їх приналежність позначається цифрами після прізвища, наприклад1,2, відповідні позначки вміщують перед назвами організацій. Iнформація для листування позначається символом* після прізвища автора (та позначок його афіліації), до редакції надається його адреса, контактний тел. та e-mail. Підзаголовки оформлюються рядковими літерами (починаючи з великої), напівжирним шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю (без абзаца).

Ілюстрації повинні бути високої якості. Таблиці створюють за допомогою текстового редактора Microsoft Word і розміщують у тексті статті, вирівнюючи по ширині. Заголовок таблиці (Таблиця 1. Назва…) та примітки вирівнюють по лівому краю. Рисунки повинні бути виготовлені за допомогою сучасних графічних редакторів. мати позначення одиниць вимірювання, фотографії – масштаб. Ілюстрацію має супроводжувати вичерпний підпис (Рис. 1. Назва…), який дозволяє зрозуміти представлені дані без звернення до тексту статті.  Графіки та діаграми розміщують в тексті статті за допомогою засобів текстового редактора, додатково їх подають у вигляді окремих файлів графічного редактора, в якому їх виготовлено. В тексті статті наводиться посилання на кожну ілюстрацію в круглих дужках. Запозичені ілюстрації мають супроводжуватися посиланням на джерело запозичення.

Список літератури надається в порядку цитування, в оглядах літератури можливо оформлення за алфавітом. В тексті обов’язково має бути перевірене посилання на кожне наведене джерело літератури, яке позначається порядковим номером у квадратних дужках (наприклад, [1, 2, 5-10]. Невідповідність посилань наведеним джерелам за змістом або нумерацією може бути підставою для відхилення роботи.

Опис пристатейних посилань повинен ретельно виконуватися згідно з правилами міжнародного цитування біомедичної літератури. Згідно з цими вимогами, в кінці статті наводиться спочатку список посилань мовою оригіналу з підзаголовком «Література». Потім список дублюється англійською мовою з підзаголовком «References», при цьому англомовні джерела залишають без змін, а роботи кирилицею перекладають англійською мовою. Оскільки англомовний список є об'єктом цитування міжнародних баз даних, він повинен бути ретельно перевіреним. Неприпустимим є використання комп'ютерного перекладу посилань. Для уникнення помилок необхідно перевіряти бібліографічні посилання на статті з використанням міжнародних баз даних (PubMed, Google Scholar та ін.), а також бібліографічні менеджери www.bibme.org,  www.mendeley.com, www.zotero.org,  www.citethisforme.com тощо.

Оформлення посилань в обох переліках здійснюється не за ДСТУ, а згідно з міжнародними вимогами (див. www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html або за правилами PubMed). В опис статті необхідно вносити прізвища всіх авторів. Назва роботи наводиться повністю мовою оригіналу. Назва журналу скорочується за міжнародними стандартами (без крапок). Запобігайте додаванню пробілів та зайвих розділових знаків в елементах бібліографічного посилання, неприпустимим є використання  деяких розділових знаків («//», « –»). Для створення англомовного переліку настійно рекомендуємо використання англомовних метаданих джерела в міжнародних базах. При відсутності джерела в міжнародних базах оформлення здійснюють згідно з такими правилами: перекладаються назви статей, книг, міст, країн; але транслітеруються прізвища, назви вітчизняних журналів, видавництв. Англомовні прізвища авторів і назва статті повинні відповідати їх написанню в англомовному резюме використаних літературних джерел.

Зразок оформлення:

 • (стаття) Ткаченко АА (без крапок після ініціалів), Семенов ББ. (перелік авторів     наводиться     повністю) Назва статті (повністю). Фізіол Журн. 2015;1(1):15-7. doi: (при наявності).

    Tkachenko AA, Semenov BB. Article title. Fiziol Zhurn. 2015;1(1):15-7. doi:

 • нига) Шульц ГГ, ред. Назва книги. Київ: Джерело; 2015.

Schultze GG, ed. Book title. Kyiv: Dzherelo; 2015.

Посилання на Інтернет-ресурси мають бути активними і безпосередньо приводити до зазначеного документа.